Khuyến mãi Khuyến mãi

Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định

việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Optisay

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Optisay,com, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng

buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Optisay dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Optisay

hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập

và sử dụng Web: Optisay.com ngay lập tức.

Truy cập Optisay

Optisay bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Optisay

cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Optisay mà không cần báo trước. Để

truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Optisay, bạn có thể được yêu cầu cung

cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Optisay là chính xác, đầy đủ.

Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Optisay thông qua Website

Optisay.com được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật.

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần

nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của Optisay.com, bạn có

nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ

chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung

cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin

của Optisay.com. Bạn đồng ý thông báo cho Optisay ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái

phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

Optisay có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác,

đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi Optisay.com, bất cứ lúc nào theo quyết định

của Optisay.com mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Optisay cho cá nhân,

cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái

xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website

Optisay.com ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình

duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin

của optisay.com

Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu Optisay , mà không có sự cho phép trước bằng

văn bản của Optisay. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm

hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Optisay không nhất thiết chỉ ra bất kỳ

sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Optisay.

Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ Optisay.com cho các mục đích hợp pháp và phù hợp

với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Optisay cho bất

kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ Optisay có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức

năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho

phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi

chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của Optisay.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Optisay sẽ không được coi là các thông

tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của Optisay, bạn

cấp cho Optisay quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản,

trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp

cho Optisay. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các

thông tin đó. Optisay không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc

tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

Giám sát và Thi hành

Optisay có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành

viên theo đánh giá của Optisay; thực hiện các sửa đổi mà Optisay cho là cần thiết đối với

các đóng góp của thành viên; tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn

theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ

truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ Optisay cho bất kỳ hoặc không vì lý

do gì.

Optisay không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ

của Optisay và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã

được đăng.

Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng

góp của người dùng phải tuân thủ các quy định pháp luật.

Theo đó, Optisay không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc Optisay

không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của

Optisay.

Vi phạm bản quyền

Optisay coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản

quyền theo đúng các quy định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung

cấp trên Optisay vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này

từ các dịch vụ của Optisay bằng cách gửi thông báo cho Optisay qua thư điện tử hoặc

các hình thức liên lạc phù hợp khác.

Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Optisay được cung cấp duy nhất

cho mục đích thông tin chung. Optisay có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian,

nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách

đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website Optisay có thể được thay đổi tại bất kỳ

thời điểm nào, và Optisay không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Thông tin được cung cấp trên Optisay cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối

bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả,

sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Optisay.com ; và bạn chịu trách

nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công

bố trên Optisay.com

Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng Optisay không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ

Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu

trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ

bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Optisay sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ

người nào khác/ bên thứ ba nào khác cho mọi, hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên

quan đến những điều khoản sử dụng và/hoặc những dịch vụ của Optisay.